Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wenonah 

Wenonah hondenschool en gedragsbegeleiding, gevestigd aan Beutenaken 40, 6278 NB Beutenaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Myriam Deckers
Beutenaken 40
6278 NB Beutenaken
+31 43 850 2057
http://hondenschool.wenonah.nl
Zij is te bereiken via myriam@wenonah.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Wenonah verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Wenonah verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Verzoek tot goedkeuring om foto’s en filmmateriaal van de lessituaties te mogen gebruiken voor de website en de Facebookpagina van Wenonah

Foto’s of filmmateriaal van uw hond
Wenonah verzamelt, m.u.v. foto’s van lessituaties, geen bijzondere of gevoelige gegevens.

Na uw goedkeuring kan er foto- of filmmateriaal van uw hond/de lessituatie worden geplaatst op de website en/of de Facebookpagina van Wenonah. Gepubliceerd foto- of filmmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de website of de Facebookpagina van Wenonah hondenschool en gedragsbegeleiding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via myriam@wenonah.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wenonah verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wenonah verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wenonah neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wenonah) tussen zit. Wenonah gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de website, Excel voor boekhouding en administratie en Outlook voor de email. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wenonah bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wenonah verstrekt uitsluitend aan derden m.u.v. derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wenonah gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wenonah en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar myriam@wenonah.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wenonah wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wenonah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via myriam@wenonah.nl 

Wenonah hondenschool en gedragsbegeleiding, 25 mei 2018

Wenonah ©